Všeobecné Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online portál jdidosebe.cz

Provozovatel serveru je společnost:

Ing. Jakub Milý 

Čerchovská 4, Praha 2, 120 00

IČO: 87792567

DIČ: CZ09306412

Učiněním objednávky na portálu jdidosebe.cz souhlasí Uživatel s níže uvedenými obchodními podmínkami (dále též jen „Obchodní podmínky“) vydanými dle ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

1. Obecná ustanovení

1.1. Poskytovatelem služeb nabízených na serveru jdidosebe.cz (dále též jen „server Prodávajícího“ nebo „webové stránky Prodávajícího“), je pan Ing. Jakub Milý, IČO 87792567 se sídlem: Čerchovská 4, Praha 2, 120 00 e-mail: jakub@jdidosebe.cz

(dále jen „Poskytovatel“ nebo „Prodávající”).

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která objednala zboží, či služby nabízené Poskytovatelem prostřednictvím serveru jdidosebe.cz (dále jen „Uživatel“ nebo „Kupující”).

2. Služby a zboží

2.1. Předmětem služeb nabízených poskytovatelem je online kurz, jehož předmětem je právo Uživatele na přístup k video lekcím uložených v mobilní aplikaci Jdidosebe provozována Poskytovatelem a přístup do soukromé facebookové skupiny založené Poskytovatelem (dále jen „online kurz“ nebo „služby“).

2.2. Bezplatný přístup do aplikace a video kurz zdarma v mobilní aplikaci Jdidosebe slouží jako úvod k online programu a také k ověření technické dostupnosti pro Uživatele. Uživatel má právo si prohlížet tento bezplatný kurz a omezené prostředí aplikace Jdidosebe pro svoji osobní potřebu zdarma.

2.3. Pro objednávky, resp. kupní smlouvy o dodání zboží nabízeného na serveru poskytovatele jdidosebe.cz platí ustanovení těchto obchodních podmínek objednávkách online kurzu přiměřeně, není-li pro kupní smlouvy o dodávkách zboží stanoveno jinak.

3.  Práva a povinnosti Uživatele

3.1. Uživatel je povinen uhradit jednorázově a bez prodlení cenu online kurzu stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem).

3.2 Uživatel má právo využívat služby objednaného online kurzu po úhradě jejich ceny.

3.3. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením kurzovného, zdali mu mobilní aplikace Jdidosebe funguje v plném rozsahu s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží volně přístupná omezená verze aplikace, která je ke stažení na Google play (pro android) a Apple store (pro iOS). Zde si uživatel může přehrát úvodní kurz zdarma v aplikaci Poskytovatele. Úhradou objednávky online kurzu Uživatel potvrzuje, že se mu aplikace Jdidosebe funguje a je schopný přehrát veškerá videa kurzu zdarma bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotný online kurz.

3.4. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 8 těchto Obchodních podmínek– Ochrana autorských práv.

3.5. V případě, že bude Uživatel jednat způsobem, který porušuje tyto obchodní podmínky, platné právní předpisy nebo který je způsobilé poškodit Poskytovatele, může Poskytovatel Uživateli bez náhrady přístup k online kurzu odebrat.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

4.1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky na webové stránce Provozovatele.

4.2. Kupující objednává služby nebo zboží vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky Prodávajícího. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a Kupujícímu a Prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti.

4.3. Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí objednávky. Přijetí objednávky je automatické a není jím uzavřena smlouva.

4.4. K uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Uživatelem dochází potvrzením objednávky služby nebo zboží Prodávajícím Kupujícímu. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje poskytnout Uživateli službu, nebo dodat zboží. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

4.5. Tyto Obchodní podmínky jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách Prodávajícího.

4.7. Smlouvu je možné uzavřít jen v českém jazyce.

5.1. Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy po uhrazení ceny zboží či služby (dále též jen „kupní cena“) Kupujícímu fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží, nebo služby. Fakturu kupující obdrží elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím jako e-mail, který Kupující uvedl v objednávce.

5. Kupní cena, způsob úhrady a faktura

5.2. Způsob a možnosti platby

Platební metody a způsoby platby jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

5.3. Kupní cena je hrazena jednorázově, a to buď ihned (v případě platby kartou) po odeslání objednávkového formuláře nebo do sedmi dnů po obdržení proforma faktury (v případě bankovního převodu).

5.4. S údaji o platební kartě Kupujícího nakládá GoPay podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

6. Garance vrácení peněz

6.1. Za své produkty Ing. Jakub Milý ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz v rozsahu dle těchto obchodních podmínkách; tím nejsou dotčena práva spotřebitele plynoucí z právních předpisů.

6.2. Po zakoupení online kurzu má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to do 30 dnů od zakoupení. Odstoupení je možno provést elektronickou formou zasláním e-mailu na adresu jakub@jdidosebe.cz. Výše zmíněný e-mail musí obsahovat prohlášení Kupujícího o odstoupení od Smlouvy, číslo účtu, na který má být částka zaslána, uvedení data koupě a přiloženou kopii faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis v plné výši kupní ceny online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy a to formou bankovního převodu na účet, uvedený Kupujícím v odstoupení od Smlouvy. Kupujícímu, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, bude znemožněn přístup do členské sekce a všech bonusů souvisejících s členskou sekcí online kurzu.

7. Práva a povinnosti Poskytovatele

7.1. Poskytovatel má povinnost nastavit a zaslat Uživateli přístupová práva k objednanému online kurzu nebo odeslat Kupujícímu zboží do 7 pracovních dnů od připsání platby ceny zboží, nebo služby na účet Poskytovatele.

7.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k online kurzu, pokud Uživatel bude porušovat článek 8 – Ochrana autorských práv – uvedeného v těchto podmínkách.

7.3. Pokud Uživatel udělil Prodávajícímu souhlas se zasílám marketingových/reklamních sdělení, je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou, tedy odvolal souhlas se zasílám reklamních sdělení.

7.4. Uživatel nemá v případě výpadku serveru, který není zaviněn Poskytovatelem, žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplacené kupní ceny. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

8. Ochrana autorských práv

8.1. Online kurz „Jdidosebe“ spolu s mobilní aplikací Jdidosebe je autorským dílem Poskytovatele a jeho spolupracovníků a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

8.2. Uživatel se zavazuje nestahovat videa z online kurzu na svůj pevný disk či jiné off-line nebo online médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio video záznamy přehrávaného videa v rámci online kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním Provozovatele a těmito Obchodními podmínkami.

8.3. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), skrz které se provádí autorizace přístupu k online kurzu. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za škody tím způsobené.

8.4. V případě porušení ustanovení bodu 8.2 a 8.3 je Poskytovatel oprávněn nárokovat po Uživateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno-sto-tisíc-korun-českých) za každé jednotlivé porušení.

8.5. V případě porušení ustanovení bodu 8.2 a 8.3 je Poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy s Uživatelem.

9. Poučení o právu odstoupit od smlouvy

9.1. Kupující, fyzická osoba, který uzavřel smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu.

9.2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů od zaplacení objednávky online kurzu. 

9.3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

9.4. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle Kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu Prodávajícího uvedenou v těchto Obchodních podmínkách a na webu jdidosebe.cz. Prodávající potvrdí Kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

9.5. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

10. Poučení o povaze poskytovaných služeb

10.1. Žádné materiály, metody či myšlenky poskytnuté v rámci programů a služeb nabízených Poskytovatelem nejsou určeny k léčbě jakéhokoliv onemocnění nebo zdravotního problému. Cílem není diagnostikovat onemocnění ani stanovit léčbu.

10.2. Upozorňujeme, že se díky změnám ve stravování mohou vyskytnout z počátku nežádoucí účinky, jako je únava, nesoustředěnost, nadýmání, průjem či zácpa. Důrazně doporučujeme, abyste před zahájením jakékoliv činnosti související se zdravím, jídelníčkem nebo cvičením požádali o souhlas a o radu svého registrujícího lékaře.

10.3. Žádný program či služba Poskytovatele v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči!

10.4. Pokud užíváte léky nebo trpíte vážným onemocněním či máte specifické nároky na výživu, jste těhotná nebo kojící, poraďte se s vaším ošetřujícím lékařem, zda je pro vás program Jdidosebe vhodný.

11. Spotřebitelské řešení sporů

11.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy.

11.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde.

12.2. Uživatel byl seznámen s tím, že všechny informace poskytované v rámci online kurzů Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům tématu stravování a životního stylu a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Rozhodnutí o způsobu stravování a volba životního stylu je odpovědností každého Uživatele a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení § 2950 občanského zákoníku, proto na právní vztahy Poskytovatele a Uživatele nedopadá.

12.3. Tyto Obchodní podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. Případné spory mezi Uživatelem a Poskytovatelem budou řešeny soudy České republiky; tím není dotčeno právo spotřebitele na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

12.4. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu) na adresách uvedených na webu Poskytovatele jdidosebe.cz a objednávce Uživatele.

12.5. Tyto Obchodní podmínky užívání nabývají účinnosti dne 13. 05. 2021. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky užívání kdykoliv změnit. Změny jsou však účinné až pro smlouvy uzavřené po změně obchodních podmínek.

13.      OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1.Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

14.      ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

14.1.      Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

14.2.      Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

Pokud má docházet k zasílání obchodních sdělení zákazníkům bez jejich souhlasu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, je možné toto ustanovení vypustit. V takovém případě by však měla být dána kupujícímu možnost zasílání obchodních sdělení odmítnout, a to již při sběru jeho osobních údajů – viz čl. 13 odst. 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích): …“pokud fyzická nebo právnická osoba získává od svých zákazníků podrobnosti jejich elektronického kontaktu pro elektronickou poštu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby …, může tato fyzická či právnická osoba využít tyto podrobnosti elektronického kontaktu pro účely přímého marketingu svých vlastních obdobných výrobků nebo služeb pouze za předpokladu, že je zákazníkům jasně a zřetelně poskytnuta možnost zdarma a jednoduchým způsobem nesouhlasit s takovým využitím podrobností jejich elektronického kontaktu v době, kdy se shromažďují, a při zasílání každého jednotlivého sdělení, pokud zákazník původně toto využití neodmítl.“

Nejedná se o souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely! Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely může docházet buď na základě souhlasu kupujícího dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo na základě tzv. oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.